Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

6,11 €

Pressupost inicial

107.558 €

% execució

84,95 %
Despesa real són 91.365,51 €

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

149.120,62 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 69,65% 74.918 €
Comerç 27,09% 29.140 €
Desenvolupament empresarial 3,25% 3.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,65% 74.918 €
Despeses corrents en béns i serveis 21,86% 23.515 €
Transferències corrents 1,05% 1.125 €
Inversions reals 7,44% 8.000 €