Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

5,52 €

Pressupost inicial

100.609 €

% execució

98,86 %
Despesa real són 99.463,17 €

% sobre el total del press.

0,74 %

Mitjana despesa provincial

185.677,02 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 78,24% 78.721 €
Comerç 9,83% 9.888 €
Desenvolupament empresarial 11,93% 12.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,24% 78.721 €
Despeses corrents en béns i serveis 21,76% 21.888 €