Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

16,17 €

Pressupost inicial

295.995,31 €

% execució

56,30 %
Despesa real són 166.642,01 €

% sobre el total del press.

1,75 %

Mitjana despesa provincial

270.287,51 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 35,47% 104.995,31 €
Comerç 4,73% 14.000 €
Ordenació i promoció turística 2,36% 7.000 €
Desenvolupament empresarial 57,43% 170.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,47% 104.995,31 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,85% 41.000 €
Transferències corrents 50,68% 150.000 €