Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

28,18 €

Pressupost inicial

471.682,85 €

% execució

342,80 %
Despesa real són 1,62 M€

% sobre el total del press.

3,28 %

Mitjana despesa provincial

295.908,14 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 28,19% 132.990,2 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 17,98% 84.804,62 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 53,83% 253.888,03 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.