Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

15,14 €

Pressupost inicial

258.226 €

% execució

458,66 %
Despesa real són 1,18 M€

% sobre el total del press.

1,95 %

Mitjana despesa provincial

153.178,6 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 3,10% 8.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 76,43% 197.361 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 12,92% 33.350 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 7,56% 19.515 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.