Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

29,19 €

Pressupost inicial

504.780,65 €

% execució

157,55 %
Despesa real són 795.277,63 €

% sobre el total del press.

3,83 %

Mitjana despesa provincial

150.753,52 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 25,26% 127.515,9 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 8,74% 44.104,79 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 66,00% 333.159,96 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.