Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

30,05 €

Pressupost inicial

526.660,5 €

% execució

132,87 %
Despesa real són 699.798,64 €

% sobre el total del press.

4,08 %

Mitjana despesa provincial

140.899,96 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 28,48% 150.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 13,21% 69.562,55 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 18,52% 97.535,4 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 39,79% 209.562,55 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.