Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

21,35 €

Pressupost inicial

373.700 €

% execució

442,94 %
Despesa real són 1,66 M€

% sobre el total del press.

2,80 %

Mitjana despesa provincial

148.030,64 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 55,08% 205.826 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 13,38% 50.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 31,54% 117.874 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.