Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

10,07 €

Pressupost inicial

181.827,1 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 181.827,1 €

% sobre el total del press.

1,30 %

Mitjana despesa provincial

195.229,65 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 16,50% 30.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 47,57% 86.500 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 23,83% 43.327,1 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 1,10% 2.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 11,00% 20.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.