Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

5,48 €

Pressupost inicial

100.000 €

% execució

1895,92 %
Despesa real són 1,9 M€

% sobre el total del press.

0,68 %

Mitjana despesa provincial

188.228,72 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 5,00% 5.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 19,00% 19.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 30,14% 30.140 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 45,86% 45.860 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.