Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

33,66 €

Pressupost inicial

618.130,07 €

% execució

No disp.
L'any passat 1895,92 %

% sobre el total del press.

3,78 %

Mitjana despesa provincial

241.889,91 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 20,71% 128.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 14,88% 92.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 13,68% 84.564,62 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 8,46% 52.323,87 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 42,26% 261.241,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.