Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

117,36 €

Pressupost inicial

2,15 M€

% execució

220,97 %
Despesa real són 4,75 M€

% sobre el total del press.

10,79 %

Mitjana despesa provincial

274.017,11 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 27,24% 585.003,2 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 30,31% 651.095,99 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 1,26% 27.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 28,81% 618.849,91 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 12,38% 265.950,55 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.