Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

132,61 €

Pressupost inicial

2,26 M€

% execució

94,68 %
Despesa real són 2,14 M€

% sobre el total del press.

15,71 %

Mitjana despesa provincial

1,24 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 98,36% 2,23 M€
Participació ciutadana 1,59% 35.923,38 €
Imprevistos i funcions no classificades 0,05% 1.103,33 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,44% 1,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,66% 1,06 M€
Transferències corrents 0,05% 1.103,33 €
Inversions reals 3,67% 82.958,03 €
Actius financers 0,18% 4.000 €