Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

185,70 €

Pressupost inicial

3,17 M€

% execució

57,39 %
Despesa real són 1,82 M€

% sobre el total del press.

23,90 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 56,93% 1,8 M€
Participació ciutadana 1,83% 57.829 €
Imprevistos i funcions no classificades 41,24% 1,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,83% 1,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 36,62% 1,16 M€
Transferències corrents 2,55% 80.726 €
Inversions reals 2,88% 91.317 €
Actius financers 0,13% 4.000 €