Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

114,92 €

Pressupost inicial

1,99 M€

% execució

102,40 %
Despesa real són 2,03 M€

% sobre el total del press.

15,09 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 98,58% 1,96 M€
Participació ciutadana 0,69% 13.740,11 €
Imprevistos i funcions no classificades 0,73% 14.428,07 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,27% 998.901,68 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,75% 889.293,49 €
Inversions reals 4,78% 95.040,07 €
Actius financers 0,20% 4.000 €