Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

108,04 €

Pressupost inicial

1,89 M€

% execució

87,54 %
Despesa real són 1,66 M€

% sobre el total del press.

14,66 %

Mitjana despesa provincial

1,11 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 90,70% 1,72 M€
Imprevistos i funcions no classificades 9,30% 176.194,37 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,62% 844.957,68 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,04% 1 M€
Inversions reals 2,13% 40.292,4 €
Actius financers 0,21% 4.000 €