Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

134,76 €

Pressupost inicial

2,36 M€

% execució

70,84 %
Despesa real són 1,67 M€

% sobre el total del press.

17,65 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 73,45% 1,73 M€
Participació ciutadana 0,25% 5.909 €
Imprevistos i funcions no classificades 26,30% 620.254 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,39% 834.654 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,59% 1,5 M€
Inversions reals 0,85% 20.000 €
Actius financers 0,17% 4.000 €