Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

205,20 €

Pressupost inicial

3,58 M€

% execució

45,97 %
Despesa real són 1,64 M€

% sobre el total del press.

28,11 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 43,06% 1,54 M€
Participació ciutadana 1,35% 48.348 €
Imprevistos i funcions no classificades 55,59% 1,99 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,44% 1,48 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,65% 1,2 M€
Transferències corrents 1,88% 67.089 €
Fons de contingència i altres imprevistos 22,92% 820.000 €
Actius financers 0,11% 4.000 €