Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

119,60 €

Pressupost inicial

2,1 M€

% execució

53,86 %
Despesa real són 1,13 M€

% sobre el total del press.

15,70 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 59,83% 1,26 M€
Participació ciutadana 3,51% 73.752 €
Imprevistos i funcions no classificades 36,67% 771.502,93 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,87% 838.814 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,70% 477.623 €
Transferències corrents 0,10% 2.000 €
Fons de contingència i altres imprevistos 36,50% 768.002,93 €
Inversions reals 0,64% 13.500 €
Actius financers 0,19% 4.000 €