Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

120,41 €

Pressupost inicial

2,17 M€

% execució

45,23 %
Despesa real són 983.054,61 €

% sobre el total del press.

15,54 %

Mitjana despesa provincial

1,28 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 66,47% 1,44 M€
Participació ciutadana 4,73% 102.797 €
Atenció als ciutadans 0,28% 6.000 €
Imprevistos i funcions no classificades 28,53% 620.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,48% 1,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,66% 470.717 €
Transferències corrents 0,37% 8.000 €
Fons de contingència i altres imprevistos 28,53% 620.000 €
Inversions reals 2,78% 60.500 €
Actius financers 0,18% 4.000 €