Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

80,13 €

Pressupost inicial

1,46 M€

% execució

99,16 %
Despesa real són 1,45 M€

% sobre el total del press.

9,93 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 93,45% 1,37 M€
Participació ciutadana 6,55% 95.672,99 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,00% 964.453 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,25% 456.613,48 €
Transferències corrents 0,41% 6.000 €
Inversions reals 2,06% 30.140 €
Actius financers 0,27% 4.000 €