Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

92,37 €

Pressupost inicial

1,7 M€

% execució

No disp.
L'any passat 99,16 %

% sobre el total del press.

10,38 %

Mitjana despesa provincial

1,58 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 92,55% 1,57 M€
Participació ciutadana 2,93% 49.626,75 €
Imprevistos i funcions no classificades 4,52% 76.654,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,25% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,09% 476.472,82 €
Transferències corrents 0,35% 6.000 €
Inversions reals 4,07% 68.964,62 €
Actius financers 0,24% 4.000 €