Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

97,70 €

Pressupost inicial

1,79 M€

% execució

106,14 %
Despesa real són 1,9 M€

% sobre el total del press.

10,56 %

Mitjana despesa provincial

1,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 94,32% 1,69 M€
Participació ciutadana 2,83% 50.626,75 €
Imprevistos i funcions no classificades 2,84% 50.858,56 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,81% 1,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,56% 546.386,53 €
Transferències corrents 0,34% 6.000 €
Inversions reals 2,07% 37.000 €
Actius financers 0,22% 4.000 €