Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

46,73 €

Pressupost inicial

819.010,5 €

% execució

96,10 %
Despesa real són 787.035,83 €

% sobre el total del press.

6,34 %

Mitjana despesa provincial

293.427,5 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 98,13% 803.667,5 €
Gestió del sistema tributari 1,87% 15.343 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,62% 643.928 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,28% 149.739,5 €
Inversions reals 3,09% 25.343 €