Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

57,21 €

Pressupost inicial

1,01 M€

% execució

104,77 %
Despesa real són 1,05 M€

% sobre el total del press.

7,51 %

Mitjana despesa provincial

351.152,39 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 80,80% 813.172 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,20% 193.182 €