Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

53,25 €

Pressupost inicial

970.941 €

% execució

80,95 %
Despesa real són 785.947,16 €

% sobre el total del press.

7,13 %

Mitjana despesa provincial

464.887,76 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 970.941 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 80,37% 780.328 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,63% 190.613 €