Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

55,69 €

Pressupost inicial

1,02 M€

% execució

83,91 %
Despesa real són 855.191,31 €

% sobre el total del press.

6,02 %

Mitjana despesa provincial

473.624,55 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 1,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,87% 895.586,07 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,13% 123.600 €