En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 octubre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

860,27 €
Pressupost per habitant actual: 860,27 €

Pressupost inicial

14,4 M€
Pressupost actual: 14,4 M€

Execució

108% del pressupost actual

Habitants

16.738,0

Deute

4,05 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.307.496,77 € 9,08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.488.113,51 € 10,33%
Habitatge i urbanisme 555.620,11 € 3,86%
Benestar comunitari 3.224.798,40 € 22,40%
Medi ambient 571.696,34 € 3,97%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 451.409,87 € 3,13%
Foment de l'ocupació 370.955,49 € 2,58%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 337.301,52 € 2,34%
Cultura 1.409.365,20 € 9,79%
Esport 895.942,57 € 6,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 10.831,19 € 0,08%
Altres actuacions de caràcter econòmic 48.423,13 € 0,34%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 578.375,90 € 4,02%
Serveis de caràcter general 2.262.422,31 € 15,71%
Administració financera i tributària 804.829,61 € 5,59%
Transferències a altres administracions públiques 81.625,85 € 0,57%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.

Ingressos
112%
Despesa
108%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.890.896,87 € 351,95 € 40,91 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.767.931,96 € 344,60 € 40,06 %
Despeses financeres 214.657,79 € 12,82 € 1,49 %
Transferències corrents 957.199,32 € 57,19 € 6,65 %
Inversions reals 471.682,85 € 28,18 € 3,28 %
Actius financers 4.000,00 € 0,24 € 0,03 %
Passius financers 1.092.838,98 € 65,29 € 7,59 %
Total 14.399.207,77 € 860,27 €

Cerca una partida específica