En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

737,06 €
Pressupost per habitant actual: 737,06 €

Pressupost inicial

12,92 M€
Pressupost actual: 12,92 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

17.527

Deute

2,07 M€

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.172.863,76 € 9,08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.419.847,00 € 10,99%
Habitatge i urbanisme 686.529,55 € 5,31%
Benestar comunitari 2.639.638,04 € 20,43%
Medi ambient 475.598,00 € 3,68%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 449.798,00 € 3,48%
Foment de l'ocupació 177.000,00 € 1,37%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 407.555,00 € 3,15%
Cultura 1.114.885,00 € 8,63%
Esport 972.659,11 € 7,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 113.523,00 € 0,88%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.157,00 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 470.632,00 € 3,64%
Serveis de caràcter general 1.893.669,45 € 14,66%
Administració financera i tributària 819.010,50 € 6,34%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,52%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.069.864,68 € 289,26 € 39,25 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.374.918,47 € 306,67 € 41,61 %
Despeses financeres 187.614,17 € 10,70 € 1,45 %
Transferències corrents 770.147,00 € 43,94 € 5,96 %
Inversions reals 526.660,50 € 30,05 € 4,08 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 985.249,59 € 56,21 € 7,63 %
Total 12.918.454,41 € 737,06 €

Cerca una partida específica